Pre zobrazenie obsahu špecifického pre vašu polohu, vyberte inú krajinu

//Vybrať krajinu

Konvenčná energia

Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti pri zachovaní maximálnej efektivity nákladov

Či už vyraďujete z prevádzky staršie zariadenia, modernizujete existujúce zariadenia alebo budujete elektrárne pre budúce generácie, vždy na vás čakajú rovnaké ťažkosti. Ako nájsť rovnováhu medzi maximalizáciou prevádzkovej efektivity, zvýšením dostupnosti a zároveň dodržiavaním národných a medzinárodných bezpečnostných a environmentálnych noriem?

Vo fáze výstavby poskytujeme komplexné podporné administratívne služby, ako napríklad spracovanie predbežnej ceny, monitorovanie výstavby a úplné riadenie projektu v rámci inžinierskych služieb owners' engineer, čím pomáhame zabezpečiť dodržanie termínu výstavby elektrárne. Skúšky, inšpekcie a hodnotenia externých dodávateľov naviac zabezpečia, aby materiály a zariadenia vašej elektrárne trvalo spĺňali kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky.

Pred uvedením do prevádzky vykonávame hodnotenie zhody s národnými a medzinárodnými predpismi a normami, v prípade nezhôd ponúkame nezávislú kontrolu a posúdenie, riadime proces udeľovania licencie a prebierky dokončených prác a testujeme programy.

Po začatí prevádzky vykonávame pravidelné bezpečnostné kontroly vášho prevádzkového vybavenia a poskytujeme podporu prostredníctvom programov údržby a správ v oblasti kombinovanej výroby tepla a energie a hodnotenie emisií CO2. V prípade mimoriadnych udalostí spracovávame odhady škôd a pripravujeme sanačné programy. V prípade demontáže vám poskytneme odborné vedenie a poradenstvo.

prečo si vybrať TÜV SÜD?

V TÜV SÜD používame integrovaný prístup v rámci celého životného cyklu elektrárne. Ponúkame vám svoje služby už od fázy návrhu a plánovania, kde preskúmavame projektovú dokumentáciu a určujeme oblasti pre prevádzkové vylepšenia elektrárne. Vďaka tomu máte istotu, že váš projekt spĺňa príslušné predpisy a vyhnete sa tak neskoršiemu nákladnému prepracovávaniu.

 • Služby pre dodávateľov súčastí pre elektrárne

  Testovanie a inšpekcia

  • Inšpekcia parných a tlakových zariadení podľa národných a medzinárodných noriem
  • Skúšanie stavebných materiálov podľa smernice 89/106/EHS pre stavebné výrobky

  Audit a certifikácia systémov manažérstva

  • Systém manažérstva podľa ISO 9001

  Vzdelávanie

  • Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti, kvality a environmentálneho manažmentu
 • Služby pre inžinierske, zásobovacie a stavebné (EPC) firmy

  Konzultácie

  • Posudzovanie podmienok nedeštruktívnych skúšok
  • Posudzovanie podrobných stavebných plánov
  • Hodnotenie a prehodnotenie zmien v dispozíciách elektrární
  • Hodnotenie vplyvu na životné prostredie / environmentálny manažment
  • Poradenstvo v oblasti energetickej efektívnosti
  • Posudzovanie špecifikácií stavby
  • Hodnotenie cenových ponúk oproti špecifikáciám a požiadavkám projektu
  • Sledovanie harmonogramu výstavby a kontrola dodržiavania zmlúv

  Testovanie a inšpekcia 

  • Posudzovanie súladu s predpismi a normami
  • Posudzovanie nezhôd
  • Spracovanie znaleckých posudkov zameraných na nezhody
  • Koordinácia skúšok v rámci preberania dokončených prác
  • Kontrola dokumentácie k prebierke dokončených prác a skúšobných programov
  • Posudzovanie a kontrola nezhôd
  • Posudzovanie zvyškovej životnosti zariadenia

  Audit a certifikácia systémov manažérstva

  • Systém manažérstva podľa ISO 9001
  • Systém manažérstva podľa ISO 14001
  • Systém manažérstva podľa ISO 50001
  • Systém manažérstva podľa OHSAS 18001
 • Služby pre konštruktérov a projektantov elektrární

  Konzultácie

   

  • Štúdia uskutočniteľnosti: Hodnotenie vplyvu na životné prostredie / environmentálny manažment
  • Posudzovanie projektovej dokumentácie s ohľadom na dodržiavanie národných a medzinárodných noriem
  • Posudzovanie usporiadania elektrárne
  • Hodnotenie mechanických a elektrotechnických plánov
  • Posudzovanie zariadení na meranie a reguláciu
  • Výpočty a analýzy sietí
  • Hodnotenie cenových ponúk oproti špecifikáciám a požiadavkám projektu

  Testovanie a inšpekcia 

  • Kontrola dokumentácie k prebierke dokončených prác

  Audit a certifikácia systému manažérstva

  • Certifikácia systému manažérstva podľa ISO 9001
 • Služby pre majiteľov a prevádzkovateľov elektrární

  Konzultácie


  • Zabezpečovanie licencie pre elektrárne - vrátane asistencie pre zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a prevádzkovou dokumentáciou za účelom získania alebo predĺženia prevádzkovej licencie
  • Poradenstvo v oblasti odpadového hospodárstva vrátane nebezpečných odpadových látok
  • Posudzovanie bezpečnostných a zabezpečovacích systémov
  • Revízia dokumentácie pre prevádzku a údržbu
  • Kontrola mechanických, elektrických a riadiacich systémov
  • Hodnotenie paliva a súvisiacej dokumentácie
  • Posudzovanie a hodnotenie zmeny paliva (plyn / uhlie alebo uhlie / plyn)
  • Konzultácie v oblasti energetickej efektívnosti
  • Hodnotenie zvyškovej životnosti
  • Služby súvisiace s ukončením prevádzky, vrátane dekontaminácie elektrárne, demontáže a demolácie
  • Úplné riadenie projektu v rámci inžinierskych služieb owners 'engineer

  Testovanie a inšpekcia

  • Hodnotenie dodávateľov a výstupná kontrola
  • Evidencia lehôt
  • Výstupná kontrola pre potrubné technológie
  • Inšpekcia mechanických a elektrických zariadení a vybavenia
  • Nedeštruktívne skúšky
  • Posudzovanie odolnosti materiálov voči ohňu a korózii
  • Testovanie požiarnych vlastností
  • Akustické skúšky
  • Testovanie palív, tepelných a vykurovacích zariadení

  Audit a certifikácia systémov manažérstva

  • Systém manažérstva podľa ISO 9001
  • Systém manažérstva podľa ISO 14001
  • Systém manažérstva podľa ISO 50001
  • Systém manažérstva podľa OHSAS 18001

  Vzdelávanie

  • Vzdelávanie v oblasti bezpečnostikvality a environmentálneho manažmentu

 

PRÍNOSY pre vás

 • TÜV SÜD je popredným poskytovateľom nezávislých bezpečnostných služieb pre elektrárne v Nemecku. Náš globálny interdisciplinárny tím zahŕňa odborníkov zo všetkých relevantných disciplín vrátane procesného inžinierstva, projektovania, merania a regulácie a strojárstva a má desiatky rokov skúseností v oblasti elektrární a energetických zariadení, potrubných rozvodov a inžinierskych systémov pre riadenie procesov.
 • Naši odborníci predsedajú v národných a medzinárodných výboroch pre štandardizáciu a sú schopní poskytnúť vám zasvätené znalosti a prognostické informácie o vnútroštátnych a medzinárodných bezpečnostných a kvalitatívnych normách, ktoré vám ušetria čas aj peniaze.
 • Vďaka nášmu integrovanému prístupu k poskytovaniu služieb bude na vaše činnosti dohliadané zo všetkých uhlov a budú identifikované oblasti pre zlepšenie nákladovej efektivity naprieč celým životným cyklom vašej elektrárne.
 • Preventívny prístup k bezpečnosti elektrárne prostredníctvom externého hodnotenia a pravidelných kontrol konštrukcie a vybavenia zaistí maximálnu dostupnosť elektrárne a minimalizuje bezpečnostné problémy, ktoré majú negatívny vplyv na imidž elektrárne v očiach verejnosti.
 • TÜV SÜD je notifikovaná osoba a spolupracujúci partner povereného kontrolného orgánu. Umožňuje získať značku CE a potvrdenie zhody s normou ASME z jediného zdroja.
 • Naše skúšobné laboratóriá sú akreditované podľa normy ISO 17025.

Získajte viac

Vybrať lokalitu

Global

Americas

Asia

Europe

Middle East and Africa